All for Joomla All for Webmasters

 

МОБИЛНА АВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА-MAС ‘Sunny Engeneering’

 

 

 Мобилна лаборатория за контрол на въздуха

 

ИЗМЕРВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА:

•  Измерване на КАВ във всяка една точка;
•  Измервания за изискванията на комплексни разрешителни на предприятия, с цел анализ, по сигнали, на места без стационарни станции;
•  Измерване концентрациите на основните замърсители – SO2 (серен диоксид), NOx (азотни оксиди), NO (азотен оксид), NO2 (азотен диоксид), O3 (озон), CO (въглероден оксид), ФПЧ10 (Финни прахови частици 10 микрона);
•  Измерване на метеорологични параметри – температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно налягане.

MAС ‘Sunny Engeneering’ отговаря изцяло на изискванията на Европейското законодателство в областта на контрол качеството на атмосферния въздух.

 

 

Мобилна лаборатория за околна среда

 

Измервателна апаратура

 

 • Измервателн уред за следене на нивата на NO, NOx, NO2 в атмосферата

Принцип на измерване: Химическа луминесценция, БДС EN 14211 в съответствие с Директива 2008/50/ЕО.

 

 

Измервателни уреди в мобилна лаборатория

   

 

  

 • Измервателен уред за SO2

Принцип на отчитане: ултравиолетова флуоресценция, БДС EN 14212  в съответствие с Директива 2008/50/ЕО.

 

 Измервателен уред за SO2

 

 •  Измервателен уред за O3

Принцип на отчитане: фотометрия в ултравиолетовата област, БДС EN 14625 в съответствие с Директива 2008/50/ЕО.

 

 Измервателен уред за О3

 

 • Измервателен уред за CO

Принцип на отчитане: недисперсионно измерване в инфрачервената област (NDIR), БДС EN 14626 в съответствие с Директива 2008/50/ЕО.

 Измервателен уред за CO

 

 

 

 • Измервателен уред за PM10 частици.

Принцип на отчитане: метод за вземане на проби върху филтър и последващ анализ, БДС EN 12341 в съответствие с Директива 2008/50/ЕО.

  

 • Измервателен уред за метеорологични параметри:

Метеорологичната станция - 5 м телескопична метеорологична антена със измервателни сензори

 • Сензор за сила на вятъра;
 • Сензор за посока на вятъра;
 • Сензор за относителна влажност на въздуха;
 • Сензор за температура на въздуха;
 • Сензор за атмосферно налягане.

 

 • Система за извличане на данни в Мобилната станция:

Системата за събиране на данни, интегрирана в Мобилната станция отговаря на основните принципи за съхранение и обработка на данните от измерванията, заложени в Националната система за мониторинг на КАВ (Контрол качеството на атмосферния въздух) на МОСВ. Системат осигурява таблично и графично представяне на данните, както и процедура за архивирането и съхраняването им.

 

 

УСЛУГИ

 • Изпитване качеството на атмосферния въздух по SO2 (серен диоксид), NOx (азотни оксиди), NO (азотен оксид), NO2 (азотен диоксид), O3 (озон), CO (въглероден оксид), ФПЧ10 (Финни прахови частици 10 микрона). Измерване на метеорологични параметри – температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно налягане. Издаване на протокол от изпитване.
 • Проверка на оплаквания за превишаване пределнодопустимите концентрации в зони, където няма автоматични измервателни станции.